Đăng ký TuBiet.com

Link: Dangky.tubiet.com / Register.tubiet.com

Thông báo

Mỗi tuần chúng tôi chỉ cấp được tên miền Tubiet.com cho 20 người bởi vì website YourName.tubiet.com được tạo bằng Google sites và bị Google giới hạn mỗi tuần chỉ được trỏ 20 tên miền phụ cho một miền chính. Vì vậy chúng tôi ưu tiên trỏ tên miền trước cho những người có DanhHieu.com, nổi tiếng, uy tín, và tài trợ nhiều nhất. 

Vì thế bạn nên tạo trang YourName.tubiet.com khi vẫn còn sống và giao lại cho một vài người thân quản trị bằng cách thêm Gmail của họ vào phần chia sẻ trang bởi vì có thể ngày bạn qua đời chúng tôi đã bị hết giới hạn tạo trang cho tuần đó

Hãy đăng nhập bằng Gmail để điền biểu mẫu đăng ký